Ljudisolering

Till att börja med när det gäller ljudisolering identifieras de bidragande ljudkällorna.
De dominerande ljudkällorna för t.ex. ett fordon är motorn och dess komponenter, transmissionen, avgassystemet, hydraulsystemet, ventilationsfläkten och däcken.

Det relativa bidraget från respektive ljudkälla varierar beroende på fordonsmodell och körförhållanden samt på lokalisering i fordonet.

De olika ljudkällornas bidrag till ljudnivån i fordonet kan i många fall bedömas genom att lyssna i kombination med frekvensanalys av ljudet och kunskap om ljudkällornas mekaniska utförande.

Bidraget från exempelvis transmissionen och hydraulsystemet kan bestämmas genom jämförelse av smalbandsanalys av ljudet med beräknade kugg- och pumpfrekvenser.

Ljudisolering buss – steg för steg

För denna metodbeskrivning har exemplet buss använts.

Ljudisolering av buss exempel.

Ljudisolering av buss. Exempel fordon.

För att ljudisolera en buss bör man börja med att analysera hur ljudet överförs till kupén. Ljudet i en buss överförs på fem olika sätt:

 1. Luftljud överfört genom öppningar, dåligt passande luckor och kabelgenomföringar.
 2. Luftljud överfört genom karossen och som alstrar stomljud i panelerna. Panelerna alstrar sedan luftljud på motstående sida till ljudkällan.
 3. Luftljud som alstrar stomljud i karossen som fortplantas till andra ytor i karossen där det alstrar luftljud.
 4. Stomljud som alstrar luftljud i närområdet till källan.
 5. Stomljud som fortplantas i strukturen och som dör alstrar luftljud.

Normalt förekommer alla dessa fortplantningsvägar för ljud i en buss.

När bidragen från ljudkällorna och de luftljudsalstrande ytorna har analyserats bör följande åtgärder för ljudisolering av bussen, i nämnd ordning, göras:

 1. Modifiering av de dominerande ljudkällorna så att alstringen av luftljud och vibrationer reduceras.
 2. Ljudisolering av överföringen av stomljud och vibrationer från ljudkällorna.
 3. Ljudisolering av ljudavstrålningen från dominerande ytor som exciterats av stomljud. (Hänvisning till produkt- och referensblad)
 4. Ökning av luftljudsabsorptionen i utrymme där ljudkällorna finns. (Hänvisning till produkt- och referensblad)
 5. Ljudisolering av luftljudstransmission genom hål och springor. (Hänvisning till produkt- och referensblad)
 6. Ljudisolering av överföring av luftljud från en sida om en vägg till den andra. (Hänvisning till produkt- och referensblad)
 7. Ökning av luftljudsabsorptionen i passagerarutrymmet. (Hänvisning till produkt- och referensblad)

Sontech International AB hjälper dig lösa dina ljudproblem, från förstudie till färdig ljudlösning. Kontakta våra akustikexperter för konsultation.