Kvalitetspolicy

Det vi tillverkar och levererar skall uppfylla dokumenterade och avtalade krav från kunden .
Vi ska planenligt sträva efter ständiga förbättringar , för att öka våra kunders tillfredsställelse .

Dessa värden når vi genom att:

 • Sätta kunden i centrum
 • Krav ställs på leverantörer att motsvara våra kvalitetsmål
 • Vår kvalitet skall vara ett resultat av varje medarbetares kunskap, ansvar och engagemang. Vidare skall samtliga medarbetare känna till sina ansvarsområden och befogenheter
 • Medarbetarna utvecklas genom kontinuerlig utbildning och motivering för sitt arbete
 • Arbeta efter nollfel strategi. Om fel ändå uppkommer vidtaga avhjälpande, korrigerande och förebyggande åtgärder
 • Ledningen som definierat kvalitetspolicyn säkerställer att denna är förankrad, tillämpad och upprätthållen på alla nivåer i organisationen
 • Ständigt arbeta med en förbättring av verksamhetssystemet

Miljöpolicy

Vi skall genom vårt dagliga arbete minska miljöbelastningen och därmed bidra till att
säkerställa en ren och hälsosam miljö.

Genom att:

 • I alla företagets verksamheter verka för en god miljö genom att hushålla med naturens resurser såsom råvaror, material, energi och vatten samt förebygga föroreningar
 • Minimera användningen av icke förnyelsebara material och bränslen
 •  Skapa intresse och engagemang bland anställda för miljöarbete genom aktivt deltagande, information och utbildning
 • Följa forskning och utveckling på området och verka för att vårt miljöarbete är förebyggande av förorening samt sträva efter ständiga förbättringar
 • Öppet redovisa vårt miljöarbete och utforma verksamheten så att miljölagar och andra för verksamheten ställda krav utgör miniminivån för våra åtgärder
 • Ställa krav på våra leverantörer till ett agerande som värnar om naturens resurser och följa gällande miljölagar och föreskrifter